HSK 4 Phần 2: Đọc

Phần 1: 46-55

Dạng bài: điền từ vào chỗ trống. Từ cần điền đảm bảo: (i) phù hợp về ý nghĩa với cả câu; (ii) đứng đúng vị trí trong câu

Việc cần làm: tìm mối liên kết về mặt ngữ nghĩa và ngữ pháp giữa chỗ trống và những chỗ lân cận.

Cách làm:

Bước 1: Xác định: (i) loại từ; (ii) ý nghĩa (nếu biết) của các từ cho sẵn

Bước 2: Tại câu hỏi, dựa trên cấu trúc hay trật tự từ trong câu, xác định từ cần điền thuộc loại từ nào (danh từ, tính từ, động từ, phó từ,..)

Tại bước này, có thể chọn luôn được phương án. Lưu ý, kiểm tra từ đã chọn đã phù hợp về nghĩa với câu hỏi hay chưa.

Bước 3: gạch từ khóa để hiểu nội dung chung của câu hỏi, rồi tìm từ phù hợp về nghĩa.

Phần 2: 56-65

Dạng bài: Sắp xếp 3 câu thành đoạn văn/câu phức hoàn chỉnh

Cách làm:

Bước 1: Nhìn lướt nội dung của 3 câu -> để ý các liên từ, mẫu câu sử dụng các liên từ đó, từ nối (这样,那么,..), hoặc đại từ chỉ định (这,那,这儿,那儿,..) , đại từ nhân xưng (他,她,它), đại từ phiếm chỉ (些),… để tìm sự liên kết, trật tự trước sau về ý nghĩa và ngữ pháp của các vế câu

Bước 2: Ráp thử thành đoạn văn hoàn chỉnh.

Bước 3: Dựa vào từ khóa trong đoạn văn đã ráp, dịch cả đoạn văn để hiểu nghĩa hoàn chỉnh, đảm bảo chắc chắn làm đúng.

Phần 3: 66-85

Dạng bài: đọc đoạn văn, chọn đáp án trả lời câu hỏi

Cách làm:

Do HSK chưa có câu hỏi đánh đố, đòi hỏi suy luận nhiều nên cách đơn giản và nhanh nhất là gạch từ khóa trong đáp án, rà soát trong đoạn văn những từ khóa này hoặc từ đồng nghĩa với từ khóa.

Ngoài ra, cách khác để chắc chắn hơn. Bạn làm theo bước sau:

Bước 1: gạch từ khóa trong câu hỏi -> xác định nội dung câu hỏi

Bước 2: rà soát toàn đoạn văn -> gạch từ khóa -> xác định nội dung chứa câu trả lời

Bước 3: so sánh từ khóa trong đoạn văn với đáp án để chọn ra đáp án đúng

Lưu ý: thường các câu hỏi mang ý nghĩa tổng kết, có thể tìm nhanh đáp án tại câu đầu tiên hoặc cuối cùng của đoạn văn.

  1. Đề 1
  2. Đề 2
  3. Đề 3
  4. Đề 4
  5. Đề 5

Câu Hỏi