Classic 17.1 – Mẫu câu và hôi thoại

Bài hội thoại 1:

Bài hội thoại 2:

Như vậy chúng ta đã học xong toàn bộ nội dung hội thoại của bài này rồi. Mời các bạn chuyển sang phần tiếp theo.

Câu Hỏi