8.4 – Bài tập tổng hợp

Mời các bạn làm bài tập tổng hợp để ôn lại tất cả các kiến thức đã học trong bài.

gia-su-ly1

Sau khi đã làm bài tổng hợp, các bạn làm thêm các bài tập bổ sung sau:

Bài tập luyện tập số 1:

gia-su-ly1

Bài tập luyện tập số 2:

gia-su-ly1

Bài tập luyện tập số 3:

gia-su-ly1

Bài tập luyện tập số 4:

gia-su-ly1

Câu Hỏi

  • 0

    Hiện tại mình chưa có câu hỏi nào

    Phượng
    Trả lời

    Trong bài học còn rất nhiều điểm thiếu xót nhất là trong phần bài tập tổng hợp