23.2 – Học chữ Hán

Như vậy chúng ta đã học xong toàn bộ các từ mới và cách viết chi tiết của bài này rồi. Mời các bạn làm bài tập nhận mặt chữ Hán trước khi chuyển sang phần tiếp theo.
__________

Boya 3, 4 - Bài tập từ vựng Bài 23

Mời các bạn chọn từ vựng đúng

notetaking

Câu Hỏi