11.4 – Bài tập tổng hợp

Boya 3, 4 - Bài tập từ vựng Bài 11

Mời các bạn chọn từ vựng đúng

notetaking

Sau khi đã làm bài tổng hợp, các bạn làm thêm các bài tập bổ sung sau:

Bài tập luyện tập số 1:

gia-su-ly1

Bài tập luyện tập số 2:

gia-su-ly1

Bài tập luyện tập số 3:

gia-su-ly1

Bài tập luyện tập số 4:

gia-su-ly1

Câu Hỏi