Classic 19.1 – Mẫu câu và hội thoại

Bài hội thoại 1:

Bài hội thoại 2″

Như vậy chúng ta đã học xong toàn bộ nội dung hội thoại của bài này rồi. Mời các bạn chuyển sang phần tiếp theo.

Câu Hỏi