30.3 – Ngữ pháp

Như vậy chúng ta đã học xong toàn bộ các từ mới và cách viết chi tiết của bài này rồi. Mời các bạn làm bài tập tổng hợp trước khi chuyển sang bài tiếp theo.

__________

Bài tập ngữ pháp Bài 30

Mời các bạn sắp xếp từ thành câu

adult-learning3-small

Câu Hỏi