Classic 5.1 – Mẫu câu và hội thoại

Như vậy chúng ta đã học xong toàn bộ nội dung hội thoại của bài này rồi. Mời các bạn chuyển sang phần tiếp theo.

Câu Hỏi