Classic 1.1 – Mẫu câu và hội thoại

Như vậy chúng ta đã học xong toàn bộ các từ mới và cách viết chi tiết của bài này rồi. Mời các bạn chuyển sang bài tiếp theo.

Câu Hỏi

  • 0

    Mình muốn hỏi về thiết kế bài học. Bạn có 4 khóa học: Boya cơ bản 1 và 2, Boya cơ bản mở rộng 1 và 2. Ngoài ra boya mở rộng 1 và 2. Mình k biết có sự khác nhau nào giữa những bài học này

    tung
    Trả lời

    Mình muốn hỏi về thiết kế bài học. Bạn có 4 khóa học: Boya cơ bản 1 và 2, Boya cơ bản mở rộng 1 và 2. Ngoài ra boya mở rộng 1 và 2. Mình k biết có sự khác nhau nào giữa những bài học này